Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Niepołomice

11 września w budynku remizy OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym przedstawiono sprawozdanie zarządu za ubiegły rok oraz wybrano nowy zarząd na kolejną kadencję.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęto minikoncertem reprezentacyjnej strażackiej orkiestry dętej, a następnie Prezes OSP Niepołomice, Stanisław Dąbroś, rozpoczął zebranie i przywitał zaproszonych gości: wiceburmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Michała Hebdę, druha Tomasza Tomalę – Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego, mł. bryg. Leszka Kasińskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce, Druha Marka Ciastonia – Przewodniczącego Rady Miejskiej, Druha Leszka Łacha – Komendanta Miejsko-Gminnego, Tomasza Sicińskiego – Komendanta Straży Leśnej w Niepołomicach, oraz wszystkich przybyłych na spotkanie strażaków i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Następnie minutą ciszy wszyscy zebrani uczcili zmarłych strażaków, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie śp. druha Franciszka Perdała oraz śp. druha Krzysztofa Haniszewskiego.

Przystąpiono do odczytania sprawozdania z działalności jednostki za 2020 rok. Przedstawił je prezes Stanisław Dąbroś. Można było dowiedzieć się m.in. że: w ubiegłym roku strażacy interweniowali w 284 zdarzeniach, z czego aż 63 razy gaszono pożary, a 169 razy usuwano tak zwane miejscowe zagrożenia. Nie obyło się bez wyjazdów do fałszywych alarmów, było ich aż 23. Strażacy mimo obostrzeń związanych z pandemią czynnie, ale w skromnym gronie uczestniczyli w uroczystościach strażackich, kościelnych oraz państwowych. W 2020 roku 4 strażaków ukończyło kurs podstawowy wraz z zaliczeniem komory dymowej a kolejnych 6 druhów z sukcesem zdało egzamin kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskując tytuł ratownika. Odbyły się również ćwiczenia doskonalące z ratownictwa technicznego w zakładzie MAN oraz ćwiczenia gaśnicze w zakładach Sopem oraz White Cap.

Ubiegły rok był również ważny pod względem pozyskanego sprzętu dzięki czemu jednostka wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, sprężarkę do butli powietrznych, ukończono również remont posadzki na garażach, wymieniono drzwi wejściowe oraz pozyskano szereg drobnego sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostki. Ważnym aspektem była pomoc zorganizowana dla szpitali i zespołów ratownictwa medycznego „strażacy medykom” polegająca na zebraniu i przekazaniu najbardziej potrzebnego sprzętu do walki z koronawirusem. W ramach powyższej akcji druhowie rozwieźli ciasta w okresie świątecznym dla medyków i lekarzy na osłodzenie ich ciężkiej pracy w tym trudnym okresie.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił druh Jerzy Makula, sprawozdanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druh Łukasz Zagól oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej druh Antoni Klag.

Bardzo ważnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za rok 2020. Głosowanie przyjęto jednogłośnie, pogratulowano wyników prezesowi, który podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie, pomoc i wspólny rozwój jednostki w Niepołomicach.

Następnie wręczono odznaczenia wyróżniającym się druhnom i druhom jednostki OSP.

„Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:

Ryszard Frąś, Stanisław Bułat, Robert Jarosz i Stanisław Biernat.

„Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:

Janusz Strychalski, Krzysztof Balachowski oraz Andrzej Perdał.

Wręczono również symboliczne upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Niepołomicach Romana Ptaka dla 13 Druhów, którzy najczęściej wyjeżdżali do działań ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku. Otrzymali je:

Grzegorz Dziadkowiec, Oskar Soczyński, Mateusz Drabik, Krzysztof Zielonka, Paweł Dąbroś, Bartłomiej Wnorowski, Przemysław Więcław, Łukasz Woś, Dariusz Klima, Krzysztof Gałan, Daniel Siwek, Łukasz Zagól i Mirosław Bober.

Upominki w imieniu burmistrza wręczyli wiceburmistrz Michał Hebda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Ciastoń

Zaangażowanie w działania nagrodzono również upominkami wręczonymi przez naczelnika Pawła Dąbrosia. Otrzymali je:

Jakub Batko, Maciej Turchan, Krzysztof Balachowski, Rafał Turchan, Szymon Maj, Mateusz Bąk, Andrzej Perdał, Sebastian Trzos, Mateusz Turchan, Roman Więcław, Paweł Zając, Aleksander Duma, Gabriel Satała, Oskar Mietła, Feliks Spich oraz Patryk Chudziak.

Jednym z ostatnich punktów zebrania był wybór nowego Zarządu oraz komisji rewizyjnej na kolejną 5-letnią kadencję. W tym miejscu warto wspomnieć przemówienie oraz zaznaczyć słowa druha kronikarza Tadeusza Jasonka, który stwierdził: „Jeżeli coś funkcjonuje w stopniu bardzo dobrym, nie warto tego zmieniać, lecz uszanować, a w tym właśnie jest działalność naszego Zarządu w ostatnich latach”. Idąc za tymi słowami przewodniczący zebrania powołał członków do nowego zarządu, który ukonstytuował się następująco:

Prezes: Stanisław Dąbroś

Wiceprezes: Roman Więcław

Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Niepołomice

Naczelnik: Paweł Dąbroś

Zastępca naczelnika: Przemysław Więcław

Skarbnik: Jerzy Makula

Sekretarz: Teresa Zając

Członkowie Zarządu: Krzysztof Zielonka, Dariusz Klima – odpowiedzialny za sprawy związane z młodzieżą, Mateusz Drabik – odpowiedzialny za sprawy organizacyjne jednostki.

Wybrano również ważne nieformalne funkcje Zarządu jakimi są:

Kronikarz: Paweł Zając, Tadeusz Jasonek

Gospodarz obiektu: Grzegorz Dziadkowiec

Honorowi członkowie Zarządu: Józef Ślusaczyk, Antoni Klag, Julian Haniszewski

Opiekun MDP: Jakub Batko

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący: Grzegorz Dziadkowiec

Sekretarz: Łukasz Woś

Członek komisji: Gabriel Satała

Nowy Zarząd OSP przedstawił solidny i sumienny plan działalności na kolejne lata, ale skupił się głownie na podziękowaniach skierowanych do druhów działających w ustępującym Zarządzie: Józefa Ślusarczyka, Antoniego Klaga oraz Juliana Haniszewskiego, dziękując im za wiele wspaniałych lat włożonych w rozwój jednostki, a szczególnie za działalność w Zarządzie. Uhonorowano druhów tytułem „Honorowych członków Zarządu OSP” i, jak wspomniał prezes Dąbroś podczas wręczenia skromnych podziękowań, „chcielibyśmy, aby Druhowie pojawiali się na comiesięcznych spotkaniach Zarządu i służyli swoją radą i bogatym doświadczeniem swoim młodszym kolegom”.

Aby tradycji stało się zadość, podziękowania skierowane zostały też do zaproszonych gości głównie za owocną współpracę i pomoc jednostce. Szczególnie podziękowania skierowane były do Romana Ptaka, Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, oraz do Tomasza Tomali, Przewodniczącego Rady Powiatu za zrozumienie i ogromną pomoc w pozyskaniu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, o którego jednostka zabiegała od kilku dobrych lat.

Jeszcze przed spotkaniem ogólnym Prezes Dąbroś pojechał i podziękował osobiście za działania i wsparcie nieobecnemu podczas walnego zebrania Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Niepołomicach, druhowi Józefowi Dziadoniowi. Tym razem druh Dziadoń ze względów zdrowotnych nie mógł pojawić się na spotkaniu, ale zawsze ciepło i miło wypowiada się o naszej jednostce. Odnosząc się do uwag podnoszonych po zebraniu, pragniemy zapewnić, że honorowano go mimo nieobecności na walnym, dziękując osobiście przed i po zebraniu (zdaliśmy mu relację z przebiegu spotkania i życzyliśmy dużo zdrowia od wszystkich druhen i druhów jednostki OSP Niepołomice).