Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice Kompostownik na posesji – przepisy

W gminie Niepołomice za kompostowanie odpadów zielonych można uzyskać zniżkę 20 zł miesięcznie na wywóz odpadów. Zakładając kompostownik na swojej działce, warto jednak pamiętać, że jego położenie jest dokładnie określone przez prawo. Warto więc zajrzeć do przepisów, żeby zrobić wszystko, jak należy.

I tak po pierwsze, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma swój § 36, w którym wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu urządzeń. Cytując:

„1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

2.W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust.1, powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice Kompostownik na posesji – przepisy

  1. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m”.

Czyli kompostownik mały (do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy kompostownik (do 50 m3), to już konieczność odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy działki pozostaje ta sama.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie każdy skład trawy czy chwastów na działce jest kompostownikiem, a jeśli nie jest może być znajdować się bliżej granicy i nie będzie stanowiła naruszania prawa. Mimo to zawsze należy liczyć się z powództwem cywilnoprawnym o immisje. Sąsiad może zgłosić naruszenie prawa do inspektora nadzoru budowlanego (który może nakazać rozbiórkę) i/lub złożyć pozew na podstawie art. 144 k.c., o zaprzestanie składowania kompostu z uwagi na immisję (w tym wypadku zapach).

Przydatne przepisy: Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice:

  1. Zbieranie bioodpadów w kompostownikach spełnia wymogi selektywnego zbierania tych odpadów.
  2. Z jednego kompostownika może korzystać tylko jedno gospodarstwo domowe.
  3. Zakazuje się kompostowania bioodpadów w formie luźnie pryzmy kompostowej w ternach zabudowy mieszkaniowej.
  4. Dopuszcza się ustanawianie kompostowników otwartych, zamkniętych, rotacyjnych – wykonanych samodzielnie w postaci skrzyni i desek, żerdzi, siatki drucianej lub innych materiałów, bądź kompostowników gotowych całych złożonych z elementów z tworzyw sztucznych, metali.
  5. Kompostownik nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę.
  6. Kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
  7. Właściciel nieruchomości, który uzyskał zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekazywać bioodpadów podmiotowi odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości ani przekazywać ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
  8. Gospodarowanie bioodpadami poprzez karmienie nimi zwierząt gospodarskich lub składowanie ich na gnojowniku nie jest kompostowaniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

A kiedy wszystkie warunku zostaną spełnione, kompostownik będzie działał, można go zgłosić do gminy – otrzymać 20 zł miesięcznie zniżki na obiór odpadów. Oczywiście gmina będzie weryfikować zgłoszenia.