Wiadomości powiązane COVID-19 BIZNES/INWESTYCJE ZDROWIE W LICZBACH ROZMOWY POLITYKI ZDROWOTNEJ W PARLAMENCIE W RZĄDZIE ŚWIAT RAPORTY I ANALIZY Z REGIONU

Wiadomości powiązane COVID-19 BIZNES/INWESTYCJE ZDROWIE W LICZBACH ROZMOWY POLITYKI ZDROWOTNEJ W PARLAMENCIE W RZĄDZIE ŚWIAT RAPORTY I ANALIZY Z REGIONU

Chodzi o projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do konsultacji społecznych. Projekt ustawy o jakości do konsultacji

Oprócz głównych zapisów o wprowadzeniu obowiązkowej autoryzacji dla szpitali i zmian dotyczących akredytacji placówek, w projekcie znalazły się też propozycje zmian dotyczących monitoringu wizyjnego w szpitalach.

W myśl projektu w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

1) ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,

2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli jest to konieczne w procesie ich leczenia lub dla zapewnienia im bezpieczeństwa – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).”;

Tymczasem obecnie obowiązujący art. 23a mówi, że

"1. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

1) ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,

2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Bezpieczeństwo pacjentów na pierwszym miejscu

Wiadomości powiązane COVID-19 BIZNES/INWESTYCJE ZDROWIE W LICZBACH ROZMOWY POLITYKI ZDROWOTNEJ W PARLAMENCIE W RZĄDZIE ŚWIAT RAPORTY I ANALIZY Z REGIONU

Zmiana dotyczy więc tego, że w myśl nowych regulacji warunkiem monitoringu za pomocą kamer w pokojach pacjentów lub np. na SOR będzie to, czy jest to "konieczne w procesie leczenia pacjentów lub zapewnienia im bezpieczeństwa".

Wydaje się, że nowa regulacja ułatwi kierownikom placówek podejmowanie decyzji o zamontowaniu kamer również w tych pomieszczeniach, gdyż powoływać będą się mogli na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom.

Na konieczność uregulowania w ustawie kwestii monitoringu wizyjnego w szpitalach zwracał uwagę już kilka lat temu Rzecznik Praw Obywatelskich RPO chce uregulowania w ustawie monitoringu wizyjnego w szpitalach

"Wielki brat" a prawa pacjenta

Monitoring wideo w placówkach medycznych może być przydatnym narzędziem do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, a także personelu medycznego. Jednak przynosi wiele wątpliwości zwłaszcza w zakresie praw pacjentów. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Pojęcie intymności i godności pacjenta jest bardzo szerokie, dlatego -jak podaje RPP - biorąc pod uwagę dobro i prawa pacjenta, powinien być on informowany o zamiarze monitorowania i świadomie wyrażać ewentualną zgodę bądź sprzeciw.

Podkreśla, że kamery w placówkach szpitalnych muszą być stosowane odpowiedzialnie, a ich użycie powinno być uzasadnione dobrem pacjentów, m.in. ich bezpieczeństwem i zdrowiem. Zatem mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa oraz w tych ściśle określonych celach.

Pacjenci mają zagwarantowane prawo do zachowania intymności i godności podczas udzielania im świadczeń zdrowotnych. Dlatego kamery umieszczane są przede wszystkim na korytarzach i na niektórych, określonych prawem, oddziałach. Jednakże kamery nie mogą obejmować pacjentów, bez ich zgody, w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń, np. w salach chorych. Wyjątkiem są niektóre miejsca gdzie zgodnie prawem mogą być instalowane.

Placówki powinny też informować o prowadzonym monitoringu.

Gdzie kamery mogą towarzyszyć pacjentowi?

Kamery mogą być instalowane m.in. w pomieszczeniach „ścisłego nadzoru”, czyli np. w stacji dializ czy na oddziale dziecięcym, gdzie służą obserwacji pacjentów. Tam - jak wyjaśnia RPP - ich instalacja i użytkowanie bez zgody pacjenta, jest zgodna z prawem. Tym samym kamery mogą być instalowane:

Rzecznik praw pacjenta zwraca uwagę na konieczność właściwej realizacji prawa pacjenta do poszanowania intymności, szczególnie w czasie udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych..

"Dla niektórych osób nawet sam widok kamery umiejscowionej nad wejściem na salę może wiązać się z dużym dyskomfortem, dlatego na osobach kierujących podmiotami leczniczymi spoczywa odpowiedzialność w zakresie decyzji o potrzebie i zasadności stosowania monitoringu"- podkreśla.