Informacje dodatkowe - Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 i Instytucji Pośredniczącej.Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej (IZ) umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Są to:

IZ odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne. Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów. Główne zadania Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020:(1)

Instytucja Zarządzającamoże przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucji Pośredniczącej (IP). Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.(2) Instytucja Pośrednicząca (IP) realizuje zadania związane z wdrażaniem Strategii ZIT MOF GW. Zadania IP są realizowane przezLidera ZIT - Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (organ wykonawczy Miasta Gorzowa Wlkp.), a funkcje administracyjne pełni Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto Gorzów Wlkp. pełni funkcję IP na zasadach wynikających z porozumienia z dnia 3 sierpnia 2015 r.(3), w którym Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej m.in. następujące zadania:

Cele rozwojowe do realizacji w ramach ZIT.

Cele rozwojowe Strategii ZIT MOF GW są powiązane z systemem wsparcia ustalonym dla formuły ZIT przez Województwo Lubuskie w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020. Dla ZIT MOF GW wyznaczone zostały dwa cele rozwojowe wynikające ze zdiagnozowanych problemów MOF Gorzowa Wlkp.:​

Cele te realizowane są przez priorytety rozwojowe oraz Działania wskazane w poniższej tabeli.(4)

WIZJA

CELE ROZWOJOWE

PRIORYTETY

DZIAŁANIA

RPO-L2020 poddziałania

Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. poprzez zintegrowane działania, kumulujące kapitał twórczy i potencjał innowacyjny tworzy spójny i sprawny organizm społeczno- gospodarczy

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji i zewnętrznej dostępności MOF GW

Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw w MOF GW.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

1.3.2 Tereny inwestycyjne

Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów.

1.4.2 Promocja gospodarcza

Wysoka jakość edukacji.

Wsparcie edukacji przedszkolnej w MOF GW.

8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym i ogólnym

Wsparcie kształcenia ogólnego w MOF GW.

8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Wsparcie kształcenia zawodowego w MOF GW.

8.4.2 Doskonalenie jakośći kształcenia zawodowego

Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w MOF GW.

9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – Centrum Edukacji Zawodowej

Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW.

Rozwijanie infrastruktury drogowej zapewniającej dostępność do sieci TEN-T.

5.1.2 Transport drogowy – Przebudowa ul. Kostrzyńskiej

Gospodarka niskoemisyjna ifunkcjonalna przestrzeń MOF GW

Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną.

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF GW.

3.2.2 Efektywność energetyczna

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

Rozwój dziedzictwa kulturowego.

Renowacja i promowanie zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w MOF GW.

4.4.2 Zasoby kulturyi dziedzictwa naturalnego

Rozwój obszarów zmarginalizowanych.

Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW.

9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Obszar RPO – Lubuskie 2020 do realizacji w ramach ZIT MOF GW:Działania do wykonania w ramach ZIT (zgodnie z ww. celami rozwojowymi) realizowane są w ramach poszczególnych poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-L2020: Szerzej na ten temat w zakładce: „Poznaj projekty”. Kto może być Wnioskodawcą/Beneficjentem w ramach ZIT?Zaplanowane projekty składane są w ramach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursach, indywidualnie przez poszczególne gminy MOF GW lub na zasadach partnerstwa, gdzie Miasto Gorzów Wlkp. jest liderem. Ponadto, w niektórych poddziałaniach w ramach ogłaszanych konkursów, projekty mogą składać także inni potencjalni beneficjenci wskazani w katalogu beneficjentów ujętym w regulaminie danego konkursu, m.in. mogą być nimi:Jak przebiega ocena wniosków? OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE(1) Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.(2) źródło: portal Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie-2020.(3) Treść porozumienia zamieszczona w zakładce: Dokumenty.(4) źródło: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., wersja 1, Gorzów Wlkp., 25 listopada 2015 r., Tabela 37.