Zamurowanie okna we własnym domu to przebudowa wymagająca zgłoszenia

Wydawać by się mogło, że zamurowanie okna nie jest niczym specjalnie skomplikowanym, czy niebezpiecznym. Z punktu widzenia prawa budowlanego to wciąż przebudowa przegród zewnętrznych. Właściciel nieruchomości musi złożyć stosowne zgłoszenie do właściwego miejscowo starostwa, lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Prawo budowlane traktuje zamurowanie okna nie jako element remontu, lecz jako przebudowę przegród zewnętrznych budynku

Zdarzyć się może, że właściciel danej nieruchomości zdecyduje się na zamurowanie okna, albo wręcz kilku. Na pierwszy rzut oka – nic prostszego. Wystarczy zdemontować okna i powstały otwór uzupełnić, na przykład cegłami. Taki proces nie wpływa na bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku. Może co najwyżej powodować problemy natury czysto estetycznej. Nie oznacza to jednak, że zamurowanie okna jest obojętne z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego.

Nie ulega wątpliwości, że nie jest to remont w rozumieniu art. 3 pkt 8) wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem „remont” to takie roboty budowlane, które ograniczają się do przywrócenia stanu pierwotnego, niestanowiącego bieżącej konserwacji. Remontu można dokonywać bez żadnej formy interakcji z właściwymi urzędami. W omawianym przypadku nie obejdzie się bez zgłoszenia budowlanego.

Zamurowanie okna we własnym domu to przebudowa wymagająca zgłoszenia

Wszystko dlatego, że zamurowanie okna, w myśl przepisów prawa budowlanego, to szczególny typ przebudowy. Samą przebudowę stanowią roboty budowlane, „w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego„.

Dzięki zeszłorocznej nowelizacji prawa budowlanego, przebudowa budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Ustawodawca przewidział jednak pewien wyjątek. Mowa o przebudowie przegród zewnętrznych, oraz elementów konstrukcyjnych. Okna, siłą rzeczy, osadzone są w przegrodzie zewnętrznej.

Zamurowanie okna oznacza konieczność zgłoszenia zamiaru dokonania takiej przebudowy

Zgłoszenie zamurowania okna należy złożyć w wydziale architektoniczno-budowlanym właściwego miejscowo starostwa, lub urzędu miasta na prawach powiatu. Od 1 lipca tego roku złożymy je również przez internet. Takie zgłoszenie powinno zawierać wskazanie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo takie zgłoszenie powinno zawierać odpowiednie szkice lub rysunki. Co jednak ważne: ustawa nie wymaga, by wykonała je osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Warto przy tym pamiętać, że konieczność dołączenia rysunków zależy w dużej mierze od uznania przyjmującego zgłoszenie urzędnika.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. To zaś może nastąpić dopiero 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia. W tym czasie organ ma czas na zbadanie sprawy pod względem formalnym i faktycznym. Po upływie tego terminu możemy po prostu przystąpić bo przebudowy. Niekiedy organy wydają zaświadczenie o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu pozwalające rozpocząć prace wcześniej.

W przypadku nieruchomości będących częścią wspólnoty mieszkaniowej, warto pamiętać o konieczności uzyskania zgody spółdzielni. Zgodnie z ustawą o własności lokali udzielenie zgody przebudowę nieruchomości wspólnej, wymaga wyrażenia zgody w formie uchwały. Zamurowanie okna w swoim mieszkaniu, czy nawet jego zaślepienie, stanowi zaś wyraźną ingerencję we wspólną nieruchomość.