Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy? Prawnik tłumaczy

Zarówno wielu wynajmujących jak i najemcówmieszkań nie zna dobrze swoich praw i obowiązków. Niska świadomość prawnaskutkuje wieloma nieporozumieniami i często kończy się w sądzie. Postanowiliśmy więc wyjaśnić kilka kwestii, które mogą dotyczyć obu stron.

Na początek kilka definicji. Wynajmującyto osoba, która oddaje mieszkanie do używania przez czas oznaczony lubnieoznaczony. Najczęściej wynajmującym jest właściciel, ale może nim być także np. najemca, użytkownik, czy współwłaściciel.

Najemca toosoba, która bierzedo używania mieszkanie i zobowiązuje się przy tym do zapłaty umówionego czynszu.

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy? Prawnik tłumaczy

Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów(obok kodeksu cywilnego) reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochroniepraw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego(dalej: „Ustawa o ochronie praw lokatorów”).

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy?

Nie może, choć są wyjątki.Wynajmujący poprzez umowę godzi się na to, że przez pewien czas określony w umowie nie możekorzystać ze swojegoprawawłasności. Wynajem mieszkania powoduje, że dla właściciela staje się ono obce.

Wypadkiem kiedy wynajmujący może wejść domieszkania jest sytuacja awarii wywołującej szkodę lub zagrażającejbezpośrednio powstaniem szkody (np. w przypadku ulatniania się z mieszkaniagazu, czy dymu). Wówczas, gdy lokator odmawia udostępnienia mieszkania lub jestnieobecny – właściciel ma prawo wejść do mieszkania w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocystraży pożarnej – także przy jej udziale.

Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło podnieobecność lokatora właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdującesię w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora. Następnie z wykonanych czynnościsporządza się protokół (powinien być on sporządzony przez funkcjonariusza).