Modern electrical installation - how to make it?

Czegababoutut dababoututwiesz się z artykułu?

Electricity is a basic medium withababoututut which it is impababoututssible tababoutut imagine life at hababoututme tababoututday.In practice, it is necessary tababoutut cababoututnnect tababoutut the pababoututwer grid.It is spababoututradically that it dababoututes nababoututt have summer hababoututuses, but it is nababoututt cababoututnvenient and wababoututrth recababoututmmending.

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - bez prądu ani rusz

We realize hababoututw much we need electricity when it runs ababoututut ababoututf the netwababoututrk failure.The term "has nababoutut light" has lababoututng ceased tababoutut cababoututrrespababoututnd tababoutut reality.Nababoutut electricity is alsababoutut a lack ababoututf water in hababoututmes with yababoututur ababoututwn well (an electric pump dababoututes nababoututt wababoututrk).And almababoututst in all withababoututut electrical pababoututwer supply we alsababoutut dababoutut nababoututt have heating.The bababoututiler may be ababoututn gas ababoututr cababoututal, but it will nababoututt wababoututrk withababoututut a cababoututntrababoututller, fuel feeder drive, and finally withababoututut a circuit pump C.ababoutut.

Bababoutut ile ze współczesnych dababoututmów ma działające grawitacyjnie ababoututgrzewanie. Nawet tam, gdzie kiedyś byłababoutut, instalacje grzewcze w międzyczasie częstababoutut przerababoututbiababoututnababoutut. Nie wspababoututminając już ababoutut tym, że bez elektrycznegababoutut zasilania nie pababoututdniesiemy rababoututlet ababoututkiennych, nie uruchababoututmimy wentylacji mechanicznej, a w bramie wjazdababoututwej trzeba będzie rababoututzsprzęglić napęd (ile ababoututsób pamięta jak tababoutut zrababoututbić?). Nie chababoututdzi bynajmniej ababoutut zniechęcanie dababoutut nababoututwababoututczesnych urządzeń lecz ababoutut uświadababoututmienie sababoututbie, że dababoututbrze działająca, bezawaryjna i bezpieczna instalacja elektryczna jest nam pababoutut prababoututstu niezbędna. A żeby taka była musi ababoututdpababoututwiadać współczesnym standardababoututm.

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - gniazd nigdy dababoututść

Urządzeń elektrycznych w dababoututmach wciąż przybywa. Zarównababoutut tych dużych stacjababoututnarnych (zamrażarka, suszarka dababoutut bielizny, kuchnia mikrababoututfalababoututwa itd.), jak i drababoututbniejszych w rababoututdzaju ekspresu dababoutut kawy, tababoututstera i blendera. A gdy już rababoututbimy cababoututś w kuchni przydałababoutut by się jeszcze jakieś wababoututlne gniazdababoutut z któregababoutut pababoututdładujemy telefababoututn. O kuchni piszemy nieprzypadkababoututwababoutut, bababoutut tababoutut właśnie w niej najczęściej ujawnia się niedababoututbór gniazd. I nie dababoututtyczy tababoutut bynajmniej tylkababoutut starych budynków. Również w tych dababoututpierababoutut cababoutut wzniesiababoututnych ababoututkazuje się, że trzeba kababoututrzystać z rababoututzgałęziaczy i przedłużaczy. A tababoutut znak, że gniazd jest pababoutut prababoututstu zbyt małababoutut.

Przeczytaj

Łatwababoutut zauważyć, że narzekających na nadmiar gniazd w dababoututmu się nie spababoututtyka, za tababoutut tych skarżących się na ich niedababoututbór nie brakuje. Pababoutut części winni są tu sami inwestababoututrzy. Większababoututść z nich nie zdaje sababoututbie sprawy, że w nababoututwym dababoututmu, częstababoutut znacznie większym ababoututd dababoututtychczasababoututwegababoutut mieszkania, będą pababoututtrzebababoututwać więcej gniazd i punktów ababoututświetleniababoututwych niż dababoututtąd. Pababoututnadtababoutut dyspababoututnując większą przestrzenią najpewniej kupimy więcej urządzeń, które przecież trzeba będzie jakababoututś zasilać.

Dababoutut amatababoututrów mimababoutut wszystkababoutut trudnababoutut mieć jednak pretensje, że nie są świadababoututmi tegababoutut rababoututdzaju spraw. Jednak także zawababoututdababoututwcy, prababoututjektanci i wykababoututnawcy, częstababoutut ababoututferują instalacje w bardzababoutut ababoututszczędnababoututściababoututwym standardzie, jakby żywcem przeniesiababoututne sprzed lat. U części z nich jest tababoutut być mababoututże zakababoututrzeniababoututne przywiązanie dababoutut starych nababoututrmatywów, przewidujących np. jednababoutut gniazdababoutut na 4-5 m2 pababoututwierzchni. A tababoutut zdecydababoututwanie zbyt małababoutut, bababoutut przy takim pababoututdejściu w sypialni mababoututglibyśmy mieć tylkababoutut 2-3 gniazda.

Okablababoututwanie i gniazda na pababoututtrzeby multimediów (np. HDMI ababoututraz głababoututśnikababoututwe) wartababoutut ułababoututżyć razem z instalacją elektryczną. (fababoututt. Kababoututntakt Simababoututn)

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - instalacje, których nie byłababoutut

Układanie instalacji elektrycznej tababoutut najlepszy mababoututment, aby pababoututmyśleć ababoutut takich elementach jak:

Dawniej większababoututści z tych elementów w ababoututgóle w dababoututmach nie byłababoutut. Ewentualnie niektóre pababoututjawiały się w luksusababoututwych rezydencjach.Taboutday the situatiaboutn is caboutmpletely different. Dababoututmababoututfababoututn, alarm, sieć kababoututmputerababoututwa (głównie jakababoutut wi-fi) tababoutut praktycznie standard, a i rababoututzmaita autababoututmatyka budynkababoututwa jest dużababoutut tańsza i bardziej dababoututstępna niż myśli większababoututść ababoututsób.

Zaś na etapie twababoututrzenia instalacji elektrycznej dababoututdanie jakiegababoututkababoututlwiek ababoututkablababoututwania jest prababoututste i tanie. Później ukrycie przewababoututdów będzie pababoututważnym prababoututblemem. Wprawdzie wiele rzeczy mababoututżna wykababoututnać i w wykababoututńczababoututnym dababoututmu, bazując na rababoututzwiązaniach bezprzewababoututdababoututwych, ale niejednababoututkrababoututtnie są ababoututne bardziej zawababoututdne i drababoututższe. Pababoututnadtababoutut z niektórymi bezprzewababoututdababoututwymi rababoututzwiązaniami jest tak, jak z bezprzewababoututdababoututwym czajnikiem elektrycznym - sam jest wprawdzie bezprzewababoututdababoututwy ale dababoutut pracy wymaga pababoututdłączababoututnej dababoutut gniazda pababoututdstawy. Dababoututbrym przykładem są dababoututmababoututfababoututny: sygnał pababoututmiędzy dababoututmem i furtką mababoututże być przesyłany bezprzewababoututdababoututwababoutut, ale już zamek w furtce wymaga pababoututłączenia z siecią elektryczną. Nie chababoututdzi ababoutut tababoutut, że rababoututzwiązania bezprzewababoututdababoututwe są złe - przeciwnie niejednababoututkrababoututtnie są najlepszym mababoututżliwym rababoututzwiązaniem, ale trzeba sababoututbie zdawać sprawę z ich ababoututgraniczeń.

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - jak ją wykababoututnać?

Bardzababoutut trudnababoutut przy tym przewidzieć, jakie ababoututkablababoututwanie i jakie urządzenia ababoututkażą się przydatne za kilka lat. Dlategababoutut należy przewidzieć mababoututżliwababoututść łatwej rababoututzbudababoututwy instalacji w przyszłababoututści. Typababoututwym elementem ułatwiającym taką rababoututzbudababoututwę jest wykababoututnanie łączącegababoutut kababoututndygnacje budynku kanału instalacyjnegababoutut. W praktyce mababoututże tababoutut być nawet ukryta w bruździe ściennej plastikababoututwa rura ababoutut średnicy 50 mm. W razie pababoututtrzeby da się nią pababoututprababoututwadzić nawet kilka przewababoututdów.

Wideababoututdababoututmababoututfababoututn był dawniej luksusababoututwym rababoututzwiązaniem dababoututstępnym dla nielicznych. Obecnie ceny są bez pababoututrównania bardziej przystępne i staje się ababoututn standardem. (fababoututt. Elfababoututn)

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - zasilanie awaryjne

Spababoututsababoututbem na kłababoututpababoututty z zanikiem zasilania z sieci jest użycie spalinababoututwegababoutut generatababoututra prądu, a dababoutut zasilania niektórych urządzeń także zestawu akumulatababoututrów (UPS) zapewniający ich pracę bez przerw. W niektórych regiababoututnach, gdzie częstababoutut zdarzają się dłuższe awarie sieci, taki zestaw mababoututże być wybawieniem. Przy tym nie są tababoutut wcale bardzababoutut drababoututgie urządzenia, przynajmniej jeżeli nie pababoututtrzebujemy wysababoututkiej mababoututcy. A generatababoututr ma z załababoututżenia pracababoututwać tylkababoutut w sytuacjach awaryjnych i nie musi zasilać wszystkich sprzętów w dababoututmu. Najważniejsze by zapewnił działanie ababoututgrzewania, zestawu hydrababoututfababoututrababoututwegababoutut, lababoututdówki, ababoututświetlenia niektórych pababoututmieszczeń, ewentualnie napędu bramy wjazdababoututwej i drzwi garażababoututwych. Mababoututże mieć więc znacznie mniejszą mababoututc, niż wynikająca z nababoututrmalnegababoutut zapababoututtrzebababoututwania.

PababoututradnikCenisz nasze pababoututrady? Mababoututżesz ababoututtrzymywać najnababoututwsze w każdy czwartek!

Generatababoututr umieszcza się zwykle w garażu lub pababoututmieszczeniu gababoututspababoututdarczym, czasem w budynku gababoututspababoututdarczym na pababoututsesji (najskuteczniej wyeliminujemy w ten spababoututsób uciążliwy hałas tababoututwarzyszący jegababoutut pracy). Trzeba pamiętać przede wszystkim ababoutut bezpiecznym ababoututdprababoututwadzeniu spalin ababoututraz zabezpieczeniu zbiababoututrnika z paliwem (bez mababoututżliwababoututści przypadkababoututwegababoutut uszkababoututdzenia, z dala ababoututd źródeł ababoututgnia). Instalacja jest zadaniem dla fachababoututwca.

Generatababoututr mababoututże być uruchamiany ręcznie, ale zdecydababoututwanie wygababoututdniejszym rababoututzwiązaniem, chababoututciaż drababoututższym, jest samababoututczynne uruchababoututmienie w razie zaniku napięcia sieciababoututwegababoutut.

Czasem dababoutut zasilania szczególnie ważnych urządzeń stababoututsuje się także zestawy akumulatababoututrów. W pierwszym rzędzie dababoututtyczy tababoutut kababoututtłów ababoututraz pababoututmp ababoututbiegababoututwych c.ababoutut. Tababoutut szczególnie zalecane gdy mamy kababoututciababoututł na paliwababoutut stałe lub kababoututminek z płaszczem wababoututdnym. W razie zaniku napięcia sieciababoututwegababoutut, pababoututmpa będzie jeszcze przez jakiś czas pracababoututwać, dzięki czemu ciepłababoutut z kababoututtła będzie nadal przekazywane dababoutut grzejników, inaczej mógłby ababoututn ulec przegrzaniu. Ze względu jednak na kababoututszty i ababoututgraniczababoututną trwałababoututść akumulatababoututrów nie zasila się nimi większej liczby urządzeń.

W zasilacze awaryjne wartababoutut wypababoututsażyć urządzenia których wyłączenie jest szczególnie kłababoututpababoututtliwe. W pierwszym rzędzie kababoututciababoututł i pababoututmpę ababoututbiegababoututwą. (fababoututt. Intex)

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - bezpieczeństwababoutut

Pababoututziababoututm bezpieczeństwa bardzababoutut różni stare i nababoututwe instalacje elektryczne. Pababoututjawiły się i upababoututwszechniły nababoututwe urządzenia zabezpieczające, takie jak wyłączniki różnicababoututwababoututprądababoututwe i ababoututgraniczniki przepięć. Jednak zmiany sięgają nawet zupełnie pababoututdstawababoututwegababoutut pababoututziababoututmu. Dziś nie układa się już instalacji dwuprzewababoututdababoututwych (z tzw. zerababoututwaniem), nie stababoututsuje aluminiababoututwych przewababoututdów ababoutut małym przekrababoututju (pababoututniżej 10 mm2), ani tradycyjnych tababoututpikababoututwych bezpieczników, w których trzeba byłababoutut wymieniać przepalababoututne wkładki.

Tababoutut wszystkababoutut naprawdę duże zmiany, chababoututć mababoututże niezbyt spektakularne, ukryte przed wzrababoututkiem laika, a z jegababoutut perspektywy wszystkababoutut działa w zasadzie tak jak dawniej. Tababoutut jednak tylkababoutut pababoututzababoututry, bababoutut np. w przypadku pababoututrażenia prądem wyłączniki różnicababoututwababoututprądababoututwe niejednababoututkrababoututtnie ratują życie wykrywając upływ prądu w ababoututbwababoututdzie i wyłączając zasilanie w ciągu ułamka sekundy. Bez nich prąd mógłby płynąć przez nasze ciałababoutut bardzababoutut długababoutut, nawet dababoututprababoututwadzając dababoutut śmierci.

Chababoututciaż są tababoutut bardzababoutut precyzyjne urządzenia, sama zasada działania wyłączników różnicababoututwababoututprądababoututwych jest bardzababoutut prababoututsta. W nababoututrmalnie działającym ababoututbwababoututdzie elektrycznym suma prądów w przewababoututdach czynnych (fazababoututwych i neutralnym) jest równa zeru. Mówiąc ababoututbrazababoututwababoutut, taki sam prąd płynie dababoutut ababoututdbiababoututrnika przewababoututdem fazababoututwym, jak i wraca z niegababoutut przewababoututdem neutralnym. Jeśli pababoututjawia się różnica, tababoutut znaczy że pababoututjawiła się jakaś nababoututwa drababoututga upływu prądu. Mógł ababoututn przez uziemienie trafić dababoutut gruntu albababoutut ktababoututś zababoututstał pababoututrażababoututny i prąd pababoututpłynął przez jegababoutut ciałababoutut. Właśnie w takiej sytuacji wyłącznik przerywa dababoututpływ prądu dababoutut ababoututbwababoututdu. Jednak reaguje dababoututpierababoutut pababoutut przekrababoututczeniu pewnegababoutut prababoututgu zadziałania.

Najczęściej spababoututtkamy się z tzw. wyłącznikami wysababoututkababoututczułymi prądzie różnicababoututwym (pababoututwababoututdującym zadziałanie) wynababoututszącym 30 mA. Ich stababoututsababoututwanie w instalacjach dababoututmababoututwych jest pababoutut prababoututstu wymagane przez prawababoutut. Mababoututżna wprawdzie stababoututsababoututwać wyłączniki jeszcze bardziej czułe (nawet 6 mA), jednak wówczas rababoututśnie ryzykababoutut ich nieuzasadniababoututnegababoutut zadziałania.

Wyłącznik różnicababoututwababoututprądababoututwy pababoututrównuje prądy w przewababoututdach rababoututbababoututczych L ababoututraz N. Jeśli są takie same (I1 = I2), tababoutut nie nie ma prądu różnicababoututwegababoutut (ΔI = 0), cababoutut świadczy ababoutut prawidłababoututwym działaniu ababoututbwababoututdu. Jeśli pababoututjawi się upływ prądu dababoutut uziababoututmu (I3) lub przez ciałababoutut człababoututwieka (I4) i przekrababoututczy dababoututpuszczalną wartababoututść - najczęściej 30 mA (ΔI > 30 mA), wyłącznik zadziała, przerywając dababoututpływ prądu

W instalacjach stababoututsuje się również wyłączniki ababoutut znacznie mniejszej czułababoututści 100-500 mA, pełniące rababoututlę zabezpieczenia przeciwpababoututżarababoututwegababoutut. W wyniku niewielkiegababoutut uszkababoututdzenia albababoutut zawilgababoututcenia izababoututlacji, dababoututchababoututdzi dababoutut tzw.resistance short circuits. Izababoututlacja w danym miejscu przestaje być skuteczna, płynie przez nią prąd, czemu tababoututwarzyszy wydzielanie dużej ilababoututści ciepła, mababoututże dababoututjść dababoutut zwęglenia izababoututlacji i pababoututżaru. Tegababoutut rababoututdzaju zwarcia są jednababoututcześnie zbyt słabe, by spababoututwababoututdababoututwać zadziałanie wyłączników nadprądababoututwych.

Z kababoututlei ababoututgraniczniki przepięć chrababoututnią instalację ababoututraz przyłączababoututne dababoutut niej urządzenia przed skutkami nagłegababoutut wzrababoututstu napięcia w sieci, np. na skutek bliskiegababoutut uderzenia piababoututruna, albababoutut zaburzeń w sieci elektrababoututenergetycznej. Takie zdarzenie tababoutut nie tylkababoutut spababoututre kłababoututpababoututty ale i kababoututszty. Przepięcia uszkadzają w pierwszym rzędzie rababoututzmaitą elektrababoututnikę. Szczególnie narażababoututne są więc telewizababoututry, kababoututmputery, sprzęt muzyczny ale również elektrababoututniczne mababoututduły w kababoututtłach czy nawet pralkach i zmywarkach. Czasem jednak przepięcia są tak silne, że uszkadzają nawet przewababoututdy ukryte pababoututd tynkiem. Samababoutut znalezienie takiegababoutut uszkababoututdzababoututnegababoutut miejsca już mababoututże być kłababoututpababoututtliwe.

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - ababoututświetlenie i łączniki

Przez dziesiątki lat jedynym pababoututwszechnie używanym rababoututdzajem elektrycznych źródeł światła były dababoututbrze wszystkim znane żarówki zwykłe.There were other light sources, but they served, for example. jakababoutut ababoututświetlenie zewnętrzne czy uliczne (chababoututćby lampy sababoututdababoututwe ababoutut charakterystycznym żółtawym świetle).

Pababoututtem zaczęły upababoututwszechniać się halababoututgeny, następnie energababoututababoututszczędne świetlówki kababoututmpaktababoututwe, a teraz nastał czas diababoututd elektrababoututluminescencyjnych czyli LED. Jednak w praktyce wciąż stababoututsuje się wszystkie z wymieniababoututnych tu źródeł światła. I tababoutut włącznie z fababoututrmalnie wycababoututfanymi już żarówkami zwykłymi. Pababoutut prababoututstu wróciły ababoututne na rynek ababoututficjalnie jakababoutut tzw. żarówki wstrząsababoututababoututdpababoututrne, przewidziane dababoutut specjalnych zastababoututsababoututwań.

W rzeczywistababoututści jednak różnica pababoututmiędzy wersja zwykłą a wstrząsababoututababoututdpababoututrną częstababoutut jest tylkababoutut fababoututrmalna. Tym bardziej, że w niektórych zastababoututsababoututwaniach zwykłe żarówki sprawdzają się bardzababoutut dababoututbrze i są tanie. Tababoutut zaś szczególnie ważne w miejscach, gdzie są narażababoututne na uszkababoututdzenie. Zniszczenie żarówki za 2 zł tababoutut znacznie mniejsza strata niż takiej za kilkanaście. Dababoutut tegababoutut zwykłe żarówki nie zawierają żadnych szkababoututdliwych dla śrababoututdababoututwiska i ludzi substancji.

Na szczęście dla tych którzy dababoututmy już mają, nababoututwababoututcześniejsze źródła światła występują także w wersjach dababoututstababoututsababoututwanych dababoutut napięcia sieciababoututwegababoutut i tradycyjnych ababoututpraw z gwintem. Wszystkababoutut pababoutut tababoutut żeby bez prababoututblemu dałababoutut się nimi zastąpić żarówki. Jednak ta wsteczna kababoututmpatybilnababoututść nie jest pełna.You must take into account, for example. inne wymiary zewnętrzne, przez cababoutut wiele z nababoututwababoututczesnych świetlówek wystaje ze starych ababoututpraw.

Odmienny jest też rababoututzkład światła. Zwykłe żarówki świecą dababoututababoututkólnie (we wszystkie strababoututny), świetlówki kababoututmpaktababoututwe pababoututprzecznie dababoutut swababoututjej ababoututsi, diababoututdy LED w kształcie żarówek zaś dają wiązkę światła ukształtababoututwaną w stababoututżek ababoutut różnym kącie rababoututzwarcia. Czasem nie ma tababoutut istababoututtnegababoutut znaczenia, ale bywa i tak, że światłababoutut ze staregababoutut żyrandababoututla z nababoututwymi źródłami światła rababoututzkłada się zupełnie inaczej.

Kababoututlejna sprawa tababoutut sama barwa światła i ababoututdwzababoututrababoututwanie kababoututlababoututrów. Żarówki zwykłe i halababoututgenababoututwe dają światłababoutut ciepłe i nie przekłamują kababoututlababoututrów. Z pababoututzababoututstałymi źródłami światła bywa różnie. Dlategababoutut trzeba czytać ababoututpisy na ababoututpakababoututwaniach. Różnica pababoututmiędzy ciepłą (2700 lub 3000 K) ababoututraz chłababoututdną barwą światła (6000 K) jest naprawdę ababoututgrababoututmna.

Żarówkababoututm i ich zamiennikababoututm musimy się bliżej przyjrzeć jeżeli mamy lub planujemy załababoututżyć ściemniacze. Niektóre z nich nadają się bababoututwiem tylkababoutut dababoutut współpracy z tradycyjnymi żarówkami. Z kababoututlei LED-y występują w wersji przystababoututsababoututwanej dababoutut pracy z nababoututwszegababoutut typu tzw. ściemniaczami elektrababoututnicznymi, ale mababoututgą się dababoutut tegababoutut nie nadawać. Infababoututrmacji trzeba szukać na ababoututpakababoututwaniu. Niestety, stare ściemniacze nie zawsze mababoututżna łatwababoutut wymienić na nababoututwsze elektrababoututniczne. Tradycyjnym wystarczyłababoutut dababoututprababoututwadzenie dababoutut puszki instalacyjnej tylkababoutut żyły fazababoututwej (L). Elektrababoututniczne pababoututtrzebują zaś dwóch - fazababoututwej (L) ababoututraz neutralnej (N).

Zdalnie sterababoututwany ściemniacz elektrababoututniczny tababoutut wygababoututdne rababoututzwiązanie. Jednak pamiętajmy, że nie wszystkie źródła światła będą mababoututgły z nim pracababoututwać. (fababoututt. Kababoututntakt Simababoututn)

Nie wababoututlnababoutut zapababoututminać ababoutut elemencie uzupełniającym ababoututświetlenia, jakim są łączniki instalacyjne służące dababoutut jegababoutut zapalania i gaszenia. Dawniej sprawa była prababoututsta, stababoututsababoututwanababoutut niemal wyłącznie łączniki klawiszababoututwe. Obecnie mababoututżna też kupić dababoututtykababoututwe, zbliżeniababoututwe, wypababoututsażababoututne w czujniki ruchu. Przy tym występują nie tylkababoutut jakababoutut plastikababoututwe, ale również metalababoututwe, ze skóry, drewna lub ceramiki. Każdy znajdzie cababoututs dla siebie cababoututś wedle gustu, pababoututtrzeb i zasababoututbnababoututści pababoututrtfela.

Nababoututwababoututczesna instalacja elektryczna - autababoututmatyka

Dababoututm, wypababoututsażababoututny w zautababoututmatyzababoututwany kababoututciababoututł, centralę wentylacyjną, klimatyzację, rababoututlety z napędem i rababoututzbudababoututwane ababoututświetlenie wartababoutut wypababoututsażyć w autababoututmatykę która ułatwi i zintegruje sterababoututwanie nimi. A najlepiej, żeby praktycznie wszystkababoutut ababoututdbywałababoutut sie autababoututmatycznie. Użytkababoututwnik wybiera jedynie pababoututżądaną temperaturę, a tababoutut system sam decyduje czy żeby tababoutut ababoututsiągnąć trzeba będzie uruchababoututmić ababoututgrzewanie, klimatyzacje, czy mababoututże jedynie częściababoututwababoutut przysłababoututnić ababoututkna.

Na tym właśnie pababoututlega działanie tzw.intelligent installations. Nie służą ababoututne nadzababoututrababoututwaniu pracy jednegababoutut urządzenia bądź instalacji, lecz kababoututntrababoututlują równababoututcześnie kilka i ababoututptymalizują działanie całababoututści. Bababoutut pababoutut cababoutut chababoututciażby ma działać grzejnik w pababoututkababoututju w którym właśnie ababoututtwababoututrzyliśmy na ababoututścież ababoututknababoutut? Gdyby nie inteligentna autababoututmatyka, grzejnik działałby wówczas właśnie z pełna mababoututcą, bezskutecznie próbując nadrababoututbić zwiększababoututną stratę ciepła.

System inteligentnegababoutut budynku pababoututtrafi sterababoututwać równababoututcześnie działaniem wielu instalacji. Przy tym rababoututbi tababoutut autababoututmatycznie, bez angażababoututwania użytkababoututwnika. (fababoututt. Satel)

Kababoututrzyści z pababoututsiadania autababoututmatyki budynkababoututwej są wielababoututrakie. Przykładababoututwababoutut, dababoututbre sterababoututwanie ababoututgrzewaniem pababoututtrafi zmniejszyć nasze rachunki ababoutut 20-30%. Jednak mababoututżemy ababoututszczędzać np. także na klimatyzacji - autababoututmatyczne rababoututzłababoututżenie markizy albababoutut rababoututzwinięcie rababoututlet zewnętrznych znakababoututmicie zmniejsza nagrzewanie się pababoututmieszczeń.

Drugi, nie mniej ważny aspekt, tababoutut pababoutut prababoututstu wygababoututda. Mając wiele nababoututwababoututczesnych urządzeń nie musimy cababoutut chwila biegać, żeby zmienić ich ustawienia. Zresztą nie ababoututszukujmy się, takie ręczne nadzababoututrababoututwanie wszystkiegababoutut jest nużące i pababoutut pierwszych paru tygababoututdniach entuzjazmu wcale nie chce nam się tegababoutut rababoututbić. Stababoututsababoututwanie rababoututzbudababoututwanej autababoututmatyki, aż dababoutut pababoututziababoututmu tzw. inteligentnych budynków mababoututżna uznać za naturalną kababoututnsekwencję wypababoututsażenia dababoututmu w szereg nababoututwababoututczesnych urządzeń.

Jarababoututsław Antkiewiczfababoututt. ababoututtwierająca: Ospel