Jednostki badawcze - Uniwersytet Opolski

Jednostki badawcze - Uniwersytet Opolski

Klinika Anestezjologii iIntensywnej Terapii

Dotychczasowedoświadczenie członków zespołu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii(KAiIT) opiera się na przeprowadzonych autorskich badań klinicznych,realizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Lekarze KAiIT bylirównież czynnymi uczestnikami wieloośrodkowych, międzynarodowych projektówbadawczych, realizowanych głównie pod auspicjami European Society of IntensiveCare Medicine.

Aktualnezainteresowania naukowe zespołu KAiIT są skoncentrowane na poniższychzagadnieniach.

1. Zastosowaniuultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii, w szczególności w celupoprawy skuteczności i bezpieczeństwa procedur inwazyjnych u krytyczniechorych.

2. Badaniachskuteczności pozaustrojowego wspomagania funkcji układu krążenia i układuoddechowego jako integralnych elementów wielospecjalistycznego oddziałuintensywnej terapii.

3. Rozwoju ciągłychtechnik nerkozastępczych i terapeutycznej wymiany osocza.

4. Zagadnieniachendokrynologii stanów krytycznych, w tym badaniu kinetyki substancjihormonalnych u pacjentów poddanych ciągłym technikom nerkozastępczym.

5. Minimalizacjiuszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów po incydencie nagłegozatrzymania krążenia.

6. Ocenieprzydatności funkcjonalnego monitorowania hemodynamicznego w różnych rodzajachwstrząsu.

Zakład Biologii i Genetyki

BadaniaZakładu Biologii i Genetyki dotyczą roli telomerów i telomerazy w ocenie ryzykazachorowań na wybrane choroby cywilizacyjne oraz w indukcji senescencji komórekpost-mitotycznych

Telomeryto struktury nukleoproteinowe znajdujące się na końcach chromosomów złożone zwielu kopii tandemowo powtarzającej się sekwencji DNA i wiążących jespecyficznych białek. Zmniejszenie liczby powtórzeń jest naturalnym procesempowodującym starzenie się komórek. Komórki o dużym potencjale proliferacyjnymstarzeją się z każdym cyklem replikacyjnym. Komórki post-mitotyczne cechujeinny mechanizm starzenia.

Większośćbadań związanych z biologią telomerów skupia się na ich długości. Jednakże wprzypadku komórek post-mitotycznych ważne jest zachowanie prawidłowej strukturytelomerów (capped structure). Skracanie i dysfunkcja telomerów oraz zaburzenieaktywności telomerazy, enzymu replikującego telomery, odgrywają kluczową rolę wpatogenezie wielu chorób cywilizacyjnych związanych z senescencją komórek.Wykazano, że osoby z krótszymi telomerami leukocytarnymi obarczone są większymryzykiem zachorowania na chorobę wieńcową niezależnie od innych czynnikówryzyka. Istnieje również wyraźny związek między nadciśnieniem tętniczym akrótszymi telomerami. W wielu badaniach wykazano także obecność skróconychtelomerów leukocytarnych u pacjentów z miażdżycą.

KlinikaChirurgii Ogólnej i Naczyniowej

KlinikaChirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersytetu w Opolu jest uniwersyteckimośrodkiem chirurgii ogólnej i naczyniowej. W Klinice wykonywanych jest ponad1800 operacji rocznie. Wykwalifikowany zespół zapewnia stały dostęp doszerokiego spektrum procedur terapeutycznych w zakresie chirurgii naczyniowej ichirurgii ogólnej. W Klinice hospitalizowani i leczeni są pacjenci z tętniakamiaorty brzusznej i piersiowej, chorzy z przewlekłym niedokrwieniem kończyn,chorzy ze zwężeniami tętnic szyjnych, pacjenci z innymi złożonymi patologiaminaczyniowymi takimi jak rozwarstwienia aorty czy obrażenia naczyniowe. Klinikazajmuje się również diagnostyką i chirurgicznym leczeniem schorzeń endokrynologicznychi metabolicznych. Prowadzi prace naukowe i szkolenia, a także udzielakonsultacji w tym zakresie. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne z chirurgiidla studentów Wydziału Lekarskiego. Od 2018r. W Klinice działa Studenckie KołoNaukowe.

Klinika Chorób Wewnętrznych iNefrologii

• Dostęp naczyniowy dla celów hemodializy.Opracowanie własnych oryginalnych rozwiązań wydłużających bezpiecznądializoterapię z użyciem tunelowanych cewników naczyniowych w dużych naczyniachu pacjentów, u których współchorobowości i stan naczyń uniemożliwiająalternatywny dostęp naczyniowy. Innowacyjne podejścia zmniejszające częstośćzakażeń w tunelu cewnika i odcewnikowych bakteriemii.

• Jakość dializoterapii – konfrontacja opiniipacjentów z oceną zespołu leczącego opartą na wskaźnikachkliniczno-laboratoryjnych.

• Immunopatologia, klinika i terapia pierwotnych iwtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek. Indywidualne modelowanie przebiegukłębuszkowych zapaleń nerek. Rola biopsji nerki w diagnostyce ostregouszkodzenia nerek o niejasnej etiologii, wymagającego dializoterapii iznaczenie dla wyboru postępowania terapeutycznego.

Zakład Kliniczny DiagnostykiObrazowej

Głównekierunki badań i zainteresowań naukowych w Zakładzie Klinicznym DiagnostykiObrazowej koncentrują się wokół problematyki obrazowania medycznego układusercowo-naczyniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto w sferzezainteresowań pracowników Zakładu są również zagadnienia związane z diagnostykąobrazową w gastroeneterologii, a także w ortopedii i traumatologii.

Jednostki badawcze - Uniwersytet Opolski

ZakładKliniczny Diagnostyki obrazowej dysponuje m. in. 1,5 T aparatem MR oraz dwomaskanerami TK, w tym zaawansowanym technologicznie, systemem dwuenergentycznym,a także stacjami diagnostycznymi umożliwiającymi wtórną obróbkę obrazów z zastosowaniemkomputerowego wspomagania diagnozy. Na wyposażeniu Zakładu znajdują się równieżaparaty RTG i USG oraz angiograf.

Zakład Fizjologii

Wramach jednostki prowadzone są badania we współpracy z jednostkami klinicznymiz pogranicza fizjologii klinicznej i nauk klinicznych, dotyczące, m.in, ocenywydolności fizycznej na podstawie analizy maksymalnego zużycia tlenu wbadaniach ergospirometrycznych u pacjentów z niewydolnością układusercowo-naczyniowego. W badaniach jest wykorzystywana wysokiej klasy aparaturapomiarowa (EKG wysiłkowe, ergospirometr), która znajduje się na wyposażeniuZakładu Fizjologii. W jednostce planowane są badania nad wpływem stresuzwiązanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i przebytą chorobą na funkcjekognitywne.

Klinika Kardiologii

KlinikaKardiologii ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii USK, w którym wykonuje sięnieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie chorób układusercowo-naczyniowego, w tym dla pacjentów w stanach zagrożenia życia (ostrąniewydolnością serca, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu i przewodzenia), wdrażanowe metody diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, prowadziprofilaktykę wtórną chorób serca. Oddział Kardiologii USK angażuje się również wprzedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie związane z profilaktyką pierwotnąchorób układu sercowo-naczyniowego, prowadzi szkolenie podyplomowe w zakresiespecjalizacji z kardiologii.

W zakresiedziałalności naukowej Klinika Kardiologii prowadzi własne badania naukowe ikliniczne oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkamibadawczo-naukowymi. Opiekuje się studentami w ramach Studenckiego KołaNaukowego CARDIOS. Angażuje się czynnie w prace polskich i międzynarodowychtowarzystw naukowych, a pracownicy Kliniki zasiadają w Zarządach i KomisjachPolskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Intensywnej TerapiiKardiologicznej PTK, Acute Cardiovascular Care Association oraz EURObservationalResearch Programme (EORP) Advisory Committee Europejskiego TowarzystwaKardiologicznego.

Klinika Kardiologiispecjalizuje się w badaniach obserwacyjnych i analizach big-data w zakresieepidemiologii, rokowania i prewencji chorób sercowo-naczyniowych, badaniachoptymalizujących strategie diagnostyczne i lecznicze w kardiologiiinterwencyjnej i elektrofizjologii oraz w badaniach związanych z stratyfikacjąryzyka (biomarkery) w ostrych stanach kardiologicznych.

Projekty naukowe realizowane w Klinice Kardiologii:

Klinika Pediatrii

Zespółnaukowy Kliniki Pediatrii specjalizuje się i prowadzi badania w zakresiepediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem diabetologii, alergologii orazgastroenterologii wieku rozwojowego a także neonatologii. Aktualnie najwięcejdziałań naukowych dotyczy diabetologii dziecięcej. Od początku 2019 roku KlinikaPediatrii należy do międzynarodowej sieci diabetologicznej ośrodkówreferencyjnych SWEET (https://www.sweet-project.org), która stanowi międzyinnymi platformę naukowej współpracy międzynarodowej.

Kierunkiprac zespołu w ramach diabetologii obejmują głównie epidemiologię orazzagadnienia związane z opieką multidyscyplinarną nad osobą z cukrzycą. Wdziedzinie alergologii badania zespołu poświęcone są w szczególności pokrzywceoraz roli parametrów układu krzepnięcia w diagnostyce i leczeniu choróbalergologicznych. Natomiast w zakresie neonatologii prace badawcze skupiają sięna rozwoju nowych, instrumentalnych metod oceny bólu w populacji pediatrycznej.

Drugimobszarem, realizowanym w ramach grantu NCN (2018/29/B/ST8/01490) wespół zWydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicachi Oddziałem Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu, jest ocenaprocesów wymiany ciepła w ośrodkowym układzie nerwowym noworodków leczonychhipotermią leczniczą i określenie przydatności mierzalnych parametrów wymianyciepła do oceny stopnia ciężkości niedotlenieniai rokowania dotyczącego odległych następstwniedotlenienia okołoporodowego.

Wzakresie medycyny wieku rozwojowego prowadzone są ponadto badania oceniającestan szkieletu, przy użyciu różnych technik densytometrycznych, w stanachfizjologii i patologii. Wiele z realizowanych obecnie projektów prowadzonychjest w ramach ścisłej współpracy z innymi ośrodkami krajowymi jak izagranicznymi.

Zakład Medycyny Rodzinnej iZdrowia Publicznego (ZMRiZP)

Zainteresowanianaukowe pracowników ZMRiZP koncentrują się na wskaźnikach i miernikach zdrowiai choroby, zwłaszcza w zakresie utraty zdrowia z powodu chorób, urazów iczynników ryzyka, analizowanych według wieku, płci oraz w rozmieszczeniu wczasie i przestrzeni. Szczegółowe badania i analizy statystyczne obejmująchoroby kardio-metaboliczne, choroby sercowo-naczyniowe i czynniki ich ryzykatakie jak dyslipidemia, hiprcholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze,nadwaga i otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu, choroba niedokrwienna serca,zawał serca, udar niedokrwienny i krwotoczny, zespół metaboliczny. Oddzielnąsferą zainteresowań naukowych jest obszar psychologii klinicznej. PracownicyZMRiZP prowadzą współpracę z najważniejszymi ośrodkami monitorującymi wskażnikizdrowia i choroby na świecie, takimi jak GDB, LBD, IHME, NCD-RisC, MMM, ILEP.

GlobalBurden of Disease (GBD) / Local Burden of Disease (LBD) / Institute for HealthMetrics and Evaluation (IHME) - University of Washington (USA). GBD / LBD / IHME - profesjonalna, naukowa siećkrajowych współpracowników i ekspertów z ponad 200 krajów na świecie zespecjalizacjami w różnych obszarach tematycznych, funkcjonująca w celuprzeprowadzania globalnego, regionalnego, lokalnego, krajowego badania chorób,urazów, czynników ryzyka chorób wskaźników oraz mierników zdrowia i choroby.Analizy i publikacje GBD / LBD / IHME są systematycznym, naukowym wysiłkiemmającym na celu oszacowanie porównawczej skali utraty zdrowia spowodowanejchorobami, urazami i czynnikami ryzyka według wieku, płci i położeniageograficznego dla określonych punktów w czasie i stanowią największe inajbardziej wszechstronne analizy do pomiaru poziomów epidemiologicznych itrendów na całym świecie. Analizy i publikacje GBD / LBD / IHME odgrywająkluczową rolę zarówno w analizie danych, jak i wdrażaniu polityki zdrowotnej irozpowszechnianiu i powiązanych projektów w wymiarze lokalnym, regionalnym,krajowym czy międzynarodowym na świecie. Analizy i publikacje GBD / LBD / IHMEwpływają w znaczący sposób na wymiar naukowy, polityczny, a nawet ogólnyinteres publiczny w krajach o wysokim, średnim i niskim dochodzie.

NCDRisk Factor Collaboration (NCD-RisC) - Imperial College London (UK). NCD-RisC to profesjonalna, naukowa sieć krajowychwspółpracowników i ekspertów ze specjalizacjami w różnych obszarachtematycznych, zajmujących się zdrowiem w wymiarze globalnym, która opracowywujedokładne i aktualne dane na temat czynników ryzyka chorób niezakaźnych (NCD)dla ponad 200 krajów i terytoriów na świecie. Grupa ściśle współpracuje zeŚwiatową Organizacją Zdrowia (WHO), poprzez WHO Collaborating Centre on NCDSurveillance and Epidemiology w Imperial College London. NCD-RisC gromadziwysokiej jakości dane populacyjne przy użyciu zaawansowanych metodstatystycznych, zaprojektowanych specjalnie do analizy czynników ryzyka NCD.Współpraca obejmuje obecnie dane z ponad 2545 badań populacyjnych z 193 krajówpocząwszy od 1957 roku odpowiednio z udziałem prawie 129 milionów uczestników,u których zdefiniowano i zmierzono poziomy czynników ryzyka.

MayMeasurement Month (MMM) Global Project / International Society of Hypertension(ISH) - Imperial College London(UK). MMM to profesjonalna, naukowa sieć krajowych liderów,współpracowników i ekspertów zajmujących się nadciśnieniem tętniczym w wymiarzeglobalnym, regionalnym, lokalnym i krajowym, która przeprowadza corocznebadania w zakresie nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących naświecie (MMM17, MMM18, MMM19) oraz opracowuje dokładne i aktualne mapyopisujące rozpowszechnienie, kontrolę i leczenie nadciśnienia dla ponad 100krajów.

InternationalLipid Expert Panel Project (ILEP).Głównym celem ILEP jest przedstawienie aktualnych rekomendacji ekspertów zcałego świata dotyczących najbardziej dyskusyjnych zagadnień z zakresudiagnostyki i terapii zaburzeń lipidowych, które dotychczas nie były objęteobowiązującymi wytycznymi.

Zakład Patologii

ZakładPatologii powstał w 2018 roku. W skład zakładu wchodzi pracownianaukowo-dydaktyczna zajmująca się wykonywaniem badań histopatologicznych,cytologicznych, histochemicznych oraz immunohistochemicznych zarówno namateriale ludzkim jak i zwierzęcym.

Zespółnaukowy zakładu prowadzi badania w zakresie angiogenezy w chorobachnowotworowych oraz zastosowania morfologicznych czynników rokowniczych wnowotworach przewodu pokarmowego, głowy i szyi i płuc.