Monitoring na posesji a przepisy o ochronie danych osobowych

Monitoring na posesji a przepisy o ochronie danych osobowych

Monitoring na posesji

W dobie rozwoju rozmaitych urządzeń elektronicznych, z łatwością możemy założyć na terenie swojej nieruchomości monitoring. O ile daje nam to poczucie bezpieczeństwa, może nam także przysporzyć wiele problemów natury prawnej, zwłaszcza jeśli nasze urządzenia monitorujące naruszają cudzą prywatność.

Do czego służy monitoring?

Monitoring ma za zadanie przede wszystkim ochronę mienia oraz mieszkańców danej nieruchomości i zasadniczo tylko do takich celów powinien być wykorzystywany.

Ważne! Należy mieć na uwadze, że monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych.

Czym zaś są dane osobowe?

Są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Co za tym idzie, jako właściciel systemu monitorującego, jesteś administratorem tych danych i spoczywają na Tobie obowiązki, o których mowa w poniższych punktach.

Jako administrator danych, musisz zatem pamiętać o tym, że:

  1. Dane powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są gromadzone;
  2. Dane powinny być przechowywane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo;
  3. Dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą (osoba nagrywana ma prawo np. poprosić o udostępnienie swych danych);
  4. Dane muszą być zbierane jedynie w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach.

Jaki przepis prawa daje podstawę do przetwarzania danych osobowych uzyskanych dzięki monitoringowi?

Jest to art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), który brzmi następująco:

„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (…)”. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem należy jak najbardziej uznać za prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Pamiętajmy również o konieczności zamieszczenia w widocznym miejscu informacji, że obiekt jest monitorowany. Monitoring powinien obejmować jedynie miejsca, gdzie dochodzi lub potencjalnie może dojść do jakiegoś incydentu, czy też zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Co bardzo ważne, kamery monitoringu nie mogą być ukryte i powinny rejestrować jedynie sam obraz, bez dźwięku.

Ciekawą kwestią jest jeszcze możliwość stosowania atrap kamer. Jest to, co prawda, legalne, natomiast odradza się ich stosowania z uwagi na wprowadzanie ludzi w błąd co do zapewnienia bezpieczeństwa im oraz mieniu (tego w rzeczywistości brak), jak i wprowadzają w błąd co do ingerencji w ich prywatność. Atrapy nie naruszają jednak w żaden sposób przepisów RODO.

Trzeba też zważyć, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może w każdej chwili dokonać kontroli systemu monitoringu. W razie stwierdzenia naruszeń, może wymierzyć karę pieniężną.

Stosując monitoring należy mieć na uwadze poszanowanie dla prywatności sąsiadów. Kamery mogą obejmować wjazd na posesję, czy też przyległy do niej chodnik i jezdnię, jednakże zasięg kamer nie może wykraczać poza uzasadnione kwestiami bezpieczeństwa obszary.

Adwokat Pamela OpoczkaKancelaria Adwokacka

Zobacz również: